Job
Opportunity
Responsibilities

1. ศึกษาเอกสารและรายการวัสดุ รวมทั้งสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมจากผู้จัดการ
2. จัดทำแบบร่างตามที่ถูกร้องขอ...

1Position

วิศวกรงานระบบ

Experience : 1 Year

Responsibilities

1.  สามารถออกแบบงานโครงสร้าง งานระบบสำหรับโครงการ และ/ หรือประสานงานให้รายละเอียดแก่บริษัทผู้รับเหมาเป็นผู้ออกแบบ และทำการตรวจสอบความถูกต้องให้ตรงกับความต้องการของลูกค้า
2. ออกแบบและควบคุมโครงการเพื่อติดตั้งงานระบบเครื่องกล ระบบท่อสุขาภิบาล สำหรับโรงงานอุตสาหกรรมอาคาร คลังสินค้า ห้องเย็นเก็บสินค้าและซูเปอร์มาร์เก็ต

Responsibilities

1. รับและจดบันทึก ใบขอซื้อ 
2. ติดต่อประสานงานกับผู้ขายสินค้า/บริการเพื่อขอรายละเอียดเกี่ยวกับการเสนอราคา ราคาและเงื่อนไขอื่น ๆ ในเบื้องต้น...

1Position

วิศวกรจัดซื้อ

Experience : 1 Year

Responsibilities

1.รับข้อมูลผู้ขอซื้อ เพื่อ จัดหา ผู้ขาย/ผู้รับเหมา ให้ตรงกับ แบบ จำนวน รูปแบบ รายละเอียด ระยะเวลา งบประมาณ 
2. ตรวจสอบ จำนวน รูปแบบ รายเอียด ราคา  เพื่อทำการเปรียบเทียบ ข้อดี ข้อเสีย...

Qualified ?

Call or send us your resume.

Phone: 0-2251-3138

hr@thkc.co.th