​​​

 
วิสัยทัศน์  & พันธกิจของบริษัท
 
วิสัยทัศน์ ในอนาคตของบริษัท
 
“ มุ่งสู่การเป็นบริษัทบริหารงานก่อสร้างในประเทศไทย ที่ส่งมอบผลงานในระดับสากลอย่างต่อเนื่อง ”

บริษัทจะเจิญเติบโตต่อไป เพื่อช่วยพัฒนาประเทศไทย ด้วยการก่อสร้าง ภายใต้นโยบายคุณภาพของบริษัท ที่ว่า
 
“งานมีคุณภาพ ส่งมอบตรงเวลา พัฒนาต่อเนื่อง ลูกค้าพึงพอใจ”

พันธกิจของบริษัท

ทุ่มเททุกกระบวนการ เพื่อสนับสนุนความต้องการของลูกค้า

ให้ความสำคัญกับการทำงานเป็นทีม และการปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง
 

บริษัทดำเนินการพัฒนาระบบบริหารคุณภาพอย่างต่อเนื่อง ด้วยการพัฒนาพนักงานของบริษัท เพื่อบรรลุเป้าหมายดังกล่าว